TÁJÉKOZTATÁS AZ ELŐTAGOK ÉS KLUBTAGOK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

A Prestige Club Kft.  („Társaság”) elkötelezett az általa működtett Prestige Club természetes személy klubtagjai magánélete védelmében, amikor a személyes adatokat kezeli. 

2018. májusától az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) új jogi előírásokat tartalmaz az adatvédelemre az Európai Unióban.

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassa az előtagokat, illetve a klubtagokat a személyes adataik kezeléséről.

I.          A PRESTIGE CLUB CÉLJA ÉS MŰKÖDÉSE

A Prestige Club elsősorban magyarországi elsőszámú cégvezetőknek szervezett klub, amely megbeszéléseket, összejöveteleket és egyéb rendezvényeket szervez a klubtagjai számára új ismeretek/tudás megszerzése, illetve közösség és kapcsolatépítés céljából, a potenciális együttműködés érdekében. A Prestige Club tagsága zárt, oda csak előzetes ajánlással és az ezt követő személyes beszélgetés alapján történő meghívás útján lehet bekerülni.

A Prestige Club legalább évi 2 x 10 alkalommal rendezvényt szervez a klubtagjai számára, ahol egy meghívott vagy felkért előadó tart előadást, melyet követően kérdések tehetők fel az előadónak és vezetett, illetve kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség. A Prestige Club ezen túl egyéb rendezvényeket is szervezhet a klubtagjai javára, így pl. látogatásokat, kirándulásokat, sportrendezvényeket vagy egyéb összejöveteleket. 

A Prestige Club az általa működtetett honlapon és a számára egyedi azonosítóval és jelszóval (melyet a belépést követően a klubtag változtathat meg) elérhető saját on-line fiókot hoz létre, melyen a klubtag saját profilt alakít ki és önkéntesen feltöltheti azon saját adatait, melyeket a klub tagjai láthatnak róla. A klubtag a honlapon és saját fiókján keresztül a többi klubtag adatait láthatja, azokkal kapcsolatba léphet, a klub fórumán levelezhet velük. A klubtag az egyedi azonosítót és jelszavát köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik személy részére nem adhatja át.

Kétféle klubtagság létezik, előtagság és klubtagság. 

Előtagság

A Prestige Club képviselői ajánlás alapján találkoznak a potenciális klubtaggal (érdeklődővel). Amennyiben a beszélgetés végén a felek úgy döntenek, hogy az érdeklődő csatlakozhat a Prestige Clubhoz, a Prestige Club felajánl az érdeklődő részére maximum kettő darab kedvezményes próba alkalmat a Prestige Club rendezvényein való részvételre, amelyből az első alkalom ingyenes, a második alkalom költségtérítéses. (Az előtagság során nyújtott kedvezmények a Prestige Club belátása és döntése alapján időről időre változhatnak, de egy meghirdetett kedvezmény egy előtagra az előtagság során már nem változtatható.) Amennyiben az érdeklődő élni kíván ezzel a lehetőséggel, úgy a Prestige Club a találkozót követően küld részére e-mailen egy egyszer belépésre jogosító linket, ehhez az érdeklődőnek a nevét és e-mail címét kell megadnia. Az érdeklődő a linkre rákattintva be tud lépni a Prestige Club weboldalának zárt részébe, ahol azonnal módosíthatja a jelszavát és el kell olvasnia az adatvédelmi tájékoztatót és az alapján hozzájárulást adnia az adatainak az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. Amennyiben az érdeklődő az adatkezeléshez hozzájárul, úgy előtaggá válik és a Prestige Club által szervezett egy darab ingyenes és egy darab költségtérítéses rendezvényre tud regisztrálni a következő 6 hónapon belül. Amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy regisztrálni nem tud, előtaggá nem válik, mivel a hozzájárulás hiánya miatt a személyes adatai nem kezelhetők tovább.

Adatkezelés az előtagság során

Az előtagság során

 • a Prestige Club tárolja az előtag nevét és e-mail címet,
 • az előtag nevét a klubtagok láthatják azoknál az eseményeknél, amire az előtag regisztrált (előtag esetén ez maximum kettő eseményt jelent),
 • amennyiben fénykép vagy videó felvétel készül az adott eseményen, és az előtag is szerepel rajta, az a Prestige Club honlapjának zárt részén elhelyezésre kerül, amit a klubtagok láthatnak,
 • az előtag nem látja azon más előtagok, illetve klubtagok adatait, akik regisztráltak az adott eseményre.  

Teljes tagság (klubtagság)

Amennyiben az előtag felhasználta az előtagság során biztosított kedvezményeket, vagy ezt megelőzően, kérheti klubtaggá történő felvételét. Ez esetben a Prestige Club megköti a taggal a tagsági szerződést és a szerződés tartama alatt, az ott szabályozott rendelkezések szerint jogosult a Prestige Club által szervezett rendezvényekre regisztrálni és azokon részt venni. A klubtag Prestige Club weboldalán jogosult saját profilját kialakítani és ott magáról információkat közzétenni, melyet a többi tag láthat. A profil kialakítása és az ott feltöltött adatok önkéntesen történnek. 

Adatkezelés a teljes tagság (klubtagság) során

A klubtagság során

 • a Prestige Club tárolja a klubtag összes adatát, amit a saját profilján önkéntesen magáról, illetve a cégéról feltölt,
 • a tag látja az összes többi klubtag feltöltött profilját és az ő profilját is látják a többi klubtagok (az előtagok ezen profilt nem látják),
 • a klubtag látja az előtagok és klubtagok nevét, akik egy adott rendezvényre regisztráltak, és a klubtag nevét is látja minden más klubtag,
 • amennyiben fénykép vagy videó felvétel készül egy adott eseményen, és a klubtag is szerepelt rajta, az a Prestige Club honlapjának zárt részén elhelyezésre kerül, amit a klubtagok láthatnak.

Amennyiben a Prestige Club a weboldal nyílt (mindenki számára elérhető) felületén szeretne olyan fotót vagy videófelvételt közzétenni, amin az adott előtag vagy klubtag szerepel, ehhez a Prestige Club külön nyilatkozatban köteles beszerezni az érintettek hozzájárulását. 

II.        AZ ADATVÉDELI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Jelen adatvédelmi tájékoztató a Prestige Club általi adatkezelésére, különösen az előtagsággal, illetve a klubtagsági jogviszonnyal rendelkező tagok személyes adatainak a kezelésére terjed ki.

III.       ADATKEZELŐ

A klubtagság során a személyes adatok kezelője: 

Prestige Club Kft.

cím: 1025 Budapest, Zöldkő utca 36.

kapcsolattartó: Trattner Andrea

telefon: + 36 70 375 4275

e-mail: andrea.trattner@prestigeclub.hu

honlap: www.prestigeclub.hu

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nincs, minden, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel a fenti elérhetőséghez kell fordulni. 

IV.       AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Prestige Clubban lévő előtagságából, valamint klubtagságából eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, a Prestige Club és a klubtag közötti klubtagsági szerződés teljesítése. Ennek keretében az adatkezelés célja különösen

 • szerződés vagy más üzleti kapcsolat létesítése vagy teljesítése, vagy ajánlatkérés elkészítése és megválaszolása, 
 • a szerződéses kapcsolat rendelkezéseinek és feltételeinek létrehozása az előtagokkal, klubtagokkal és partnerekkel;
 • a Prestige Club által szervezett eseményeken, rendezvényeken való részvétel biztosítása a klubtagok részére;
 • a Prestige Club által szervezett eseményekről, rendezvényekről való értesítés;
 • a klubtagok közötti zárt kommunikáció lehetővé tétele;
 • a klubtagok részére saját profil létrehozásának lehetővé tétele és oda olyan adatok feltöltése, melyet a klubtag magáról fel kíván tölteni és a többi klubtag számára elérhetővé kíván tenni;
 • informatikai biztonság és az informatikai működés biztosítása;
 • szolgáltatók megbízása, akik segítik a Társaság üzleti működését, illetve a Társaság által szervezett események és rendezvények lebonyolítását.

Bármely feltöltött adat a klubtag saját döntésén alapul, az adatok egy zárt, csak a klubtagok számára hozzáférhető körben elérhetők, harmadik személyek számára nem hozzáférhetők. 

 V.        AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Prestige Club-ban lévő előtagsági jogviszony, valamint a klubtagsági jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése, így különösen a Prestige Club és a klubtag közötti klubtagsági szerződés teljesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az adatkezelés további jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, mely hozzájárulást jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően egy külön nyilatkozatban tehet meg. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Ezen túlmenően a Prestige Club-nak különféle jogi kötelezettségeknek kell megfelelnie, amely szükségessé teheti az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például adójogszabályokból. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

VI.       AZ ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA

A személyes adatait Ön adja meg és Ön tölti fel a saját profiljába a saját döntése alapján. A feltöltött személyes adatokat köre és mértéke az Ön döntésétől függ. Kötelezően feltöltendő adat a név és e-mail cím, ami a klubtagsággal kapcsolatos kapcsolattartáshoz minimálisan szükséges adat.  

A Prestige Club az általa szervezett rendezvényekről és eseményekről fényképeket vagy video felvételt készíthet, amely a klubtagok számára a Prestige Club honlapján zárt körben elérhető. 

VII.      A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A Prestige Club-on belül csak a felhatalmazott, releváns munkaköri kötelezettségekkel rendelkező személyeknek van hozzáférése a személyes adataihoz. 

A Prestige Club megbízhat külső szolgáltatókat egyes tevékenységek elvégzésével, így különösen rendezvényszervezőket, könyvelőket, jogi tanácsadókat, informatikai szolgáltatókat, vagy a Prestige Club által szervezett rendezvények és események lebonyolításához szükséges szolgáltatókat. Ezen harmadik személyek a Prestige Club részére a szolgáltatásokat a Prestige Club ellenőrzése és utasításai szerint nyújtják és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz olyan mértékben, amilyen mértékben a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges. A Prestige Club ezen szolgáltatókkal olyan szerződéseket köt, melyek biztosítják a személyes adatok biztonságos kezelését. 

VIII.    ADATTOVÁBBÍTÁS

A Prestige Club nem továbbítja az Ön adatait harmadik személyek, kivéve, ha az ezt jogszabály írja elő.

A személyes adatok nem kerülnek az Európai Gazdasági Térség államain kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbításra.

IX.       AZ ÖN JOGAI

Önt az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg.

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult az Önről kezelt adatokkal kapcsolatosan tájékoztatást kérni, valamint jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés célja és jogalapja, 
 • a kezelt személyes adatok kategóriái, 
 • a személyes adatok címzettjeinek kategóriái, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama és ezen időtartam meghatározásának szempontjai, 
 • a jogszabály alapján Önt megillető jogok, valamint annak érvényesítése módjának ismertetése, 
 • a profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye, 
 • a személyes adatok kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és azok kezelésére tett intézkedések. 

A tájékoztatás iránti igényét a III. pontban jelölt kapcsolattartási adatok útján jelezheti. 

Az adatkezelő a hozzáféréshez való jog korlátozását indokolt esetben korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ez valamely külön nevesített jogszabályi érdek biztosításához elengedhetetlenül szükséges. Ez esetben az adatkezelő tájékoztatja Önt a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának a tényéről, továbbá annak jogi és ténybeli indokairól.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa, illetve helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatokat. Ha ez szükséges és az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az adatkezelő az adatokat az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal vagy a személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérelmezze az adatkezelőnél az adatok korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez való jog

Ön jogosult az Önről kezelt személyes adatainak a törlését kérni, ha az adatkezelés célja már megszűnt, illetve az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, továbbá, ha az adatkezelés jogalapja már megszűnt, vagy ha az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta. Ha kéri azon személyes adatai törlését, melyek az előtagsági, illetve klubtagsági jogviszony fenntartásához, az ebből eredő szolgáltatások nyújtásához szükségesek, úgy a Prestige Club ezen szolgáltatásokat a jövőben nem fogja tudni Önnek biztosítani, amely az előtagsági, illetve klubtagsági jogviszonyának megszűnését eredményezi a tagsági szerződésben foglaltakkal összhangban.

Visszavonáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, úgy az előtagsággal, illetve a klubtagsággal kapcsolatos szolgáltatásokat a Prestige Club nem tudja az Ön részére biztosítani, amely az előtagsági, illetve klubtagsági jogviszonyának megszűnését eredményezi.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.  

Költségtérítés

Az adatkezelő a jelen IX. pont szerinti, az Ön jogai érvényesítésével kapcsolatos feladatát ingyenesen látja el.

Ha Ön az adott naptári évben, azonos adatkörre vonatkozóan ismételt kérelmet nyújt be és e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi, az adatkezelő az Ön jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti Öntől.

Jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult a felügyeleti hatóságnál 

 • vizsgálatot kezdeményezni az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Ön jelen adatkezelési tájékoztatóban vagy a jogszabályban előírt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 
 • adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezni, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatokra vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A felügyeleti hatósóség elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: + 36 1 391 1400

Ön az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozói tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megszegésével kezeli. A pert – a választás szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal

A GDPR 22. cikke szerint automatizált döntéshozatal és profilalkotás a jelen adatkezelés során nem történik.

X.         AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

Az Önről kezelt személyes adatokat az előtagsági, illetve klubtagsági jogviszonya időtartama alatt kerülnek megőrzésre és tárolásra. Amennyiben egy előtag az előtagi időszak lejártát követően nem vált klubtagságra, úgy adatai 3 hónapon belül törlésre kerülnek. A klubtag személyes adatai a klubtagság megszűnését követően 6 hónap múlva kerülnek törlésre. A rendezvényekről és eseményekről készített fénykép- és videofelvételek, melyeken Ön látható, a fénykép feltételét követő 3 év elteltével kerülnek törlésre. 

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok a jogszabályban előírt ideig kerülnek tárolásra, illetve megőrzésre. A megadott személyes adatok meghatározott körének kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

XI.       TITOKTARTÁS

A Prestige Club minden egyes munkavállalója, tanácsadója, vezető tisztségviselője, valamint az általa igénybe vett közreműködők személyzetének tagjai, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek kötelesek ezeket az adatokat bizalmasan kezelni. Minden adatot szigorúan bizalmasan kell kezelni és tárolni a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján. 

XII.      A WEBOLDAL HASZNÁLATA, NAPLÓADATOK, SÜTIK

A Prestige Club weboldala más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Prestige Club nem befolyásolhatja az ezeken a weboldalakon megvalósuló adatkezelés módját, valamint az adatvédelmi törvények rendelkezéseinek való megfelelésüket. 

Műszaki okokból valahányszor megnyitásra kerül a Prestige Club weboldala, ez automatikusan adatokat küld a cég webkiszolgálójára (naplóadatokat).


A naplóadatok nem tartalmaznak személyes adatokat. Általános szabályként a Prestige Club a naplófájlokat a weboldal működésében jelentkező hibák elhárítása és a biztonsági incidensek kezelése érdekében használja. 

Olykor szükség lehet arra, hogy a naplóadatok mellett további személyes adatokat szükséges gyűjteni hibák elhárítása vagy biztonsági incidencekhez kapcsolódó bizonyítékok megőrzése céljából. Ezekben az esetekben az adatok kezelését a törvény, továbbá az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdeke teszi lehetővé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ezek az adatokat törlésre kerülnek, miután a hibát elhárították vagy a biztonsági incidenst teljes mértékben tisztázták.

Sütik

A weboldal cookie-kat (sütik) használ. A cookie-k olyan kis méretű szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó készülékén kerülnek tárolásra a weboldalra történő látogatáskor. Ezeket a cookie-kat a készülék visszaküldi, ha a későbbiekben a felhasználó a weboldalra látogat. A cookie-kban tárolt információk segítségével a felhasználó felismerhető és könnyebbé tehető a weboldalon való navigálást.

A cookie-kban tárolt információk harmadik felekkel a felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem kerülnek továbbításra.

A felhasználó bármikor megtekintheti a weboldalt cookie-k nélkül. Ahhoz, hogy a felhasználó webböngészője ne fogadjon cookie-kat a felhasználó kikapcsolhatja a cookie-k használatát a weboldalon a cookie-rétegen keresztül történő elérésekor, vagy a webböngésző beállításain keresztül. A webböngésző súgó funkciói segítségével a felhasználó megtudhatja, hogy miként tilthatja le és/vagy törölheti a cookie-kat a webböngészőjében. A cookie-k letiltása/törlése miatt előfordulhat, hogy a weboldalunkon egyes funkciók nem fognak működni. 

Az adatok kezelését a felhasználó hozzájárulása teszi lehetővé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezeket az adatokat addig kerülnek tárolásra, amíg az adott cookie le nem jár vagy a felhasználó nem törli.

XIII.    KAPCSOLAT

Bármilyen kérése, kérdése, megjegyzése vagy javaslata esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában meghatározott elérhetőségeken.